Gesi Mektebi

Gesi mektebi

Gesi mektebi 1908 de açılmış. 1909 -1920 doğumlu talebelerin okuduğu 200 kişinin mektep kayıtları bulunmaktadır

(Kaynak : Hüseyin CÖMERT ) 

 

 

 

Gesi Mektebi Sicili Umumi Defteri

ESAMİ DERS

1-Kuranı Kerim ve malumatı diniye

2-Türkçe elifba kıraat, imla, yazı, sarf, nahv, tahrir

3-Musâhabât-ı ahlâkiye

4-Hesab ve hendese

5-Tarih ve coğrafya

6-Eşya dersleri ve ziraat

7-Resim ve el-işleri

8-idare-i beytiye(ev idaresi) tabâhat(yemek pişirme) (inas mektebinde)

9-Tebiye-i bedeniye

10-Musiki

11-Lisanı ecnebiye (nümune mektebinde)

Yekun

Hal ve harekat

Dikkat

Sai ve gayret

İntizampertverlik

Devam ettiği günlerin adedi

Devam etmediği günlerin adedi

Geçkaldığı günlerin adedi.

 

Şakirdin numarası

Tarih sureti huruc

Mülahazat

Tarih ve Duhul kabul edildiği sınıf Şakirinin mahalli ikameti Pederinin ve velisinin ismi ve şöhreti Tarihi ve mahalli veladeti Şakirdin ismi Sahife Belge resimleri
9 6 Haziran 341 senesi 5. Sınıftan ba şahadetname ile 15 eylül 333 - sübyan sınıfı Ges Güney Hamireci oğullarından Seyit Gesi Güney 326 Şaban Efendi 1
19  12 Haziran 925 5. Sınıftan tasdikname alarak tahsilini ikmal etmiştir. 30 Eylül 334 -1. sınıfa Gesi Kuzey Elibüyükzade mahdumu Şakir 1K.sani 326 -Gesi Kuzey Osman Efendi 4
21 6 Eylül 341de sinen müsait olduğu cihetiyle 4.sınıftan çıkarılmıştır 15 Eylül 335 1.sınıfa Gesi Kuzey İmam oğullarından Abdurrahman Gesi Kuzey 326 Mustafa Efendi 5
26 11 eylül 340 da cürmümeşhud ile mürahim olmakla mektepten çıkarıldı 1 Eylül 335 1.sınıfa Gesi kuzey Emir Hüseyin oğlu Hüseyin Gesi Kuzey 326 Mehmet Rıza Efendi 6
30 12 Haziran 925 de 5.sınıfı ikmal ederek ba takdirname çıkmıştır. Aliyyülâlâ 15 Eylül 334 Efkere Göncü oğullarından Tevfik Efkere 327 Hacı Ali Efendi 7
126 12 Haziran 925 de 5.sınıfı ikmal ederek ba takdirname çıkmıştır. ----- Efkere Ali Bey oğullarından İhsan Efendi -------- Şakir Efendi (Şakir Atalay) 8
12 5.sınıfı bila ikmal aliyyülâlâ derece ile şahadetname aldı. 15 Temmuz 926 16 Eylül 335 1.sınıf Gesi Güney Arslan oğlu Ahmet Niyazi Gesi Güney 327 Feramus Efendi 9
18 6 Eylül 926 da pederinin vefatı ve sininin kemale ermesi hesabiyle 4. Sınıftan terfiyen çıkmıştır 15 Eylül 1. Sınıfa Gesi Kuzey Şakir oğlu Abdullah Gesi Kuzey 327 Abdulkadir Efendi 10
24 Pederinin vefatı ve sinin müsait olmadığı cihetle -1 Mart 926 terkin (3.sınıf) -1 Mart 926 terkin (3.sınıf) 15 Eylül 336 sübyan sınıfı Gesi Güney Ebil oğlu Ahmet Gesi Güney Hüsa mettin Efendi 11
32 12 Ağustos 927 tasdikname almıştır. Âlâ derece 15 Eylül 337 -    1.sınıfa Gesi Kuzey Fethullah oğlu Süleyman Gesi Kuzey Salih Efendi 12
25 5.sınıftan ba takdirname taltif edildi. 28 ağustos 926. Aliyyülâlâ derece 15 Eylül 336 -  1. Sınıfa Gesi Güney Bürüngüzlü oğullarından Ali Gesi Güney 328 Mehmet Efendi 13
42 Devamsızlık ettiğinden ve sini geçtiğinden terk-i kayıt edilmiştir.
16 Eylül 926
115 Eylül 1. Sınıfa Gesi Güney Bürüngüzlü oğullarından Ali 327 Hasan Efendi 14
45 1 Eylül 926 tarihinde Efkere mektebinde tahsil ettireceğin den pederi Haşim Efendinin talebiyle 4.Sınıfa terfien çıkarılmıştır. 1 Eylül 337 Efkere İmamoğlu Haşim Efkere Emin Efendi 15
70 Takdirname alarak mektebi ikmal etmiştir.
1 Ağustos 927
Aliyyülâlâ
1 Eylül 338 sübyan sınıfı Gesi Güney Mülazım oğullarından Mehmet 330 Gesi Güney Halil Efendi 16
75 5. sınıftan bila ikmal aliyyülâlâ derece ile şahadetname aldı. Derecesi birinci.   Efkere Yusuf oğullarından Bekir Erzurum vilayeti, Şekerli kazası Aranuz nahiyesi 328 Beşir Efendi 17
98 9 Kanunusanide  vefat etmiştir (ikinci sınıfı okumuş) 15 Eylül 337  1. sınıfa Gesi Güney Molla Ahmet oğlu Ali Gesi Güney 329 Sadık Efendi 18
33 Tasdikname alarak çıkmıştır. 23 Ağustos 1927 (tertibi âlâ derecesi) 15 Eylül 337 sübyan sınıfı Gesi Kuzey Halil Beyzade Emin Gesi Kuzey 327 Münir Efendi 19
36 Devamsızlığı ve sini mütecaviz olduğundan terkin-i kayıt edildi 17 Ağustos 926 1 Eylül 338 1. Sınıfa Gesi Kuzey Hafız oğlu Nail Efendi Gesi Kuzey 327 Mahmut Efendi 20
31 Mektebi ikmal ve tasdikname ahz ederek çıkmıştır. 23 Ağustos 927. 1 Eylül 336 sübyan sınıfına Gesi Güney Çelebi oğlu Burhan Gesi Güney 325 Emsalettin Efendi 21
147 Ağustos 341 senesi Efkere mektebine terk-i nakil etmiştir. 1 Eylül 340 Darsiyak tan nakil bilaimtihan 2. Sınıfa. Efkere Molla Mustafa oğlu Ali Efkere 327 Ömer Efendi 22
38 5.7.928 tasdikname ile neşet etmiştir. Derece: aliyyülâlâ 6 Eylül 337 1.sınıfa Gesi Kuzey Kaftan Ağası oğlu Mustafa Gesi Kuzey Ali Efendi 23
40 1929 mezunu İmza: A.Cevad
Bilahare şahadetname ile tebdil edilmek üzere 25.9.929 kayıtlı imtihan cetveline göre şahadetname verildi. Kendisi aldı. 6.2.935 imza: Mithat
1 eylül 337 1.sınıfa Gesi Kuzey Gemerekli oğlu Nuh Gesi Kuzey Mehmet Efendi 24
51 1928 mezunu.(âla derece) 4 eylül 337 1.sınıfa Gesi Kuzey Halil beyzade İsmet Gesi kuzey 329 Arif efendi 25
34 Tahsil-i ikmal etmiştir.Ve Tasdikname  alarak çıkmıştır. (âlâ)  927 Ağustos 23 5 Eylül 336 1.sınıfa. Gesi Güney Mühürdar oğlu Mehmet Gesi güney 327 Hasan Efendi 26
54 Fakir hali olup vali 7 Eylül 336 sübyan sınıfına Gesi Güney Bekir emmioğlu Mehmet Gesi Güney 324 Mükremin Efendi 27
156 929-930 mezunu. 6eylül 337 sübyan sınıfına Gesi Güney Kumbaracı oğlu Mehmet Gesi Güney 329 Mustafa Efendi 28
90 1929 mezunu imza: A.Cevad 5 Eylül 338 sübyan sınıfı Gesi Güney Aba oğlu Seyit Mehmet Gesi Güney 330 Cabir Efendi 29
156 Büyük olduğundan terkin-i kayıt edildi 4.11.930 İmza:A.Cevad (3.sınıftan ayrılmış) 8 Eylül 337 sübyan sınıfı Gesi Kuzey Matkab oğlu Salih Gesi Kuzey 328 Mustafa Efendi 30
65 1Teşrinievvel 341 tarihiyle Kayseri Lisesi iptidaisine nakil etmiştir. 3. Sınıftan terkin 15 Eylül 337 sübyan sınıfı  Gesi Güney Şeyh İbrahim oğlu Mehmet Gesi Güney 329 Mehmet Kazım Efendi 31
59 1929 tarih bilahare şahadetname ile tebdil edilmesi üzerine 31.8 929 tarihli vesika pederine verildi. İmza:A.Cevad Eylül 338 sübyan sınıfına Gesi Güney Kumbaracı oğlu Nafi 1330 Zeki Efendi 32
44 Ademi devamından ve yaşı mütecaviz olduğundan terkin-i kayıt edilmiştir. 928.17.Teşrinievvel (4.sınıftan terk) 15 Eylül 337 sübyan sınıfına Gesi Güney Şeyh İbrahim oğlu Nuri Gesi Güney 328 Hacı Seyit Efendi 33
56 1929 mezunu.Bilahare şahadetname ile tebdil etmek üzere 1.9.1929 tarihli vesika pederine verildi(A.Cevad)29.9.931 tarihinde babasına verilmiştir.(Mühür-Burhan) 1 Eylül 337 sübyan sınıfına Gesi Kuzey Kuş oğullarından Mehmet mahdumu Burhan Efendi Gesi Kuzey 329 Mehmet Efendi 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yeni yazı belgelerin tamamına ulaşmak için tıklayın

 

Son Haberler

15 Temmuz 2020
11 Haziran 2019
06 Mayıs 2019

Vakfımız İletişim Bilgileri

Adres :Talatpaşa Bulvarı
            Erzurum Sokak  No:6/A.
           Posta.kodu:06230 
           Hamamönü /ANKARA
Tel   : 0 312 324 10 65
web : gesivakfi.org 

Vakfımız Hesap Bilgileri

 
TC Ziraat Bankası
Hamamönü Şubesi
Şube Kodu : 706
Hesap No   : 3429780-5002
IBAN :TR34 0001 0007 0603 4297 8050 02
 
Posta Çeki
Hesap No: 8721222
Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı

Search