• M3
  • M11
  • M39
  • M40
  • M16
  • M23

                Genel Kurul Üyelerimizin Dikkatine

              Vakfımızın olağan genel kurul toplantısı vakıf senedimizin 18. maddesi gereğince Yönetim Kurulumuzun 10.02.2017 Tarih ve 178 sayılı kararı ile  12.03.2017 Pazar günü saat 12:00 Talat Paşa Bulvarı Erzurum Sk. 6/A Hamamönü/ANKARA adresinde bulunan Vakıf merkezinde aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 19.03.2017 Pazar günü saat 12:00 da aynı yerde ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

          Toplantıya katılamayacak olan Üyelerimiz bir vekaletname doldurarak vekil tayin edebilirler. Vekaletnamenin Vakfımıza toplantıdan önce ulaşması gerekmektedir.

             Olağan genel kurul toplantımıza katılmanızı bekler saygılarımızı sunarız.

 

Gesi Vakfı

        Yönetim Kurulu

                GÜNDEM

1-  Açılış ve saygı duruşu.

2-  Başkanlık divan seçimi.

3- Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması.

4- Yönetim ve Denetleme kurullarının 215-2016 yılları faaliyet raporlarının okunup görüşülmesi,

5- Yönetim ve Denetleme kurullarının (İbrası)aklanması.

6-  2017 Yılı tahmini bütçesinin görüşülüp onaylanması.

7- Yönetim ve Denetleme kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

8- Dilek ve temenniler.

Balıklı Evresi

     (1071) Malazgirt Zaferinden sonra Türk Boyları, Anadoluya yerleşmişlerdir. 12 boyda Kayseri Ovasına yerleşmiştir. Bu boylar Kızık Boyu, Yazır Boyu, Salır Boyu, Gömeç Boyu, Eğim Boyu vs.

     Gesi boyu küçük bir boy olmasına rağmen Kayseri Ovasında ki Balıklı Dağı dediğimiz tepenin üzerine yerleşmişler ve burada yerleşik düzene geçmişlerdir. Gesi Boyunun, Salur Boyundan olduğu söylenir.  Gesi Boyu, Balıklı Dağının üzerinde yerleşik düzende bir süre kalmış, su ihtiyacını; Balıklı Dağının eteğinde kaynayan sudan karşılamıştır. Tek mal varlıkları büyükbaş hayvanlarıdır, tarımla uğraşmamışlardır. Akşam olduğu zaman hayvanlar Balıklı dağının eteğinde ki inlerde ve çadırlarda barınırlarmış. 


"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.

Vakıf Duası

Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin..."

Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden...
Hicri 950 - Miladi 1543

 

Vakıf Bedduası

"Allah'a ve Ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamberi tasdik eden, Sultan, Emir, Bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz.

Devamını oku...